Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, BİJUMARKET olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve yasal  amaçlarla sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuat ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında bulunan  iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Açık Rıza 

KVKK gereğince,  markalara ait websiteleri, mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla BİJUMARKET ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi BİJUMARKET  Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kapsamda Stylish Accessories  Üyelik programı olan ………….. siteleri üyelik işlemi ile dâhil olarak BİJUMARKET  ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Üyelikveya Üyelik kartı  programına dâhil olmaksızın da tüm ürünlerimizi mağazalarımızdan temin edebilmektesiniz. Bu durumda yalnızca KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel verileriniz işlenecektir.

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği uyarınca haklarınız; Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b)işlenmişse bilgi talep etme,
 • c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • d)eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • e)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verileri BİJUMARKET  tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler en kısa süre içerisinde ele alınacak olup  en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Veri Saklama Süresi 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Ayrılma ve iletişim iznini iptal etme 

Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, push notification, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi  ………………iletebilirsiniz ve her zaman “………………com.tr” adresine e-posta gönderebilisiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı 

Üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Stylish Accessories / BİJUMARKET’in  yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini .BİJUMARKET Bijuteri ve Hediyelik Eşya San.ve Tic.Ltd.Şti’ne  şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla yapılabileceği gibi  noter kanalı ile veya güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile ………………………info@…………com.tr adresine yapılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

Htp………………….. -aydinlatma-metni

 

 

                               BİJUMARKET  GİZLİLİK POLİTİKASİ

 

1.GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI NEDİR

 

BiJUMARKET olarak öncelikle, kişisel verilerin güvenliği ve korunması hususunda gerekli teknik ve idari önlemleri alarak kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun şekilde işlenmesinin ve tutulmasının sağlanması  bu bilgilerin en yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlama hedefimize ulaşmamızda bize yardımcı olması çalışanlar ve tüm iş ortaklarında gerekli farkındalığın yaratılarak ilgili yasal düzenlemeye  uyum sağlanmasıdır. Kişisel verilerin nasıl toplandığını, nasıl kullanıldığını,kullanma amacımızı , BİJUMARKET’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,  kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi  aktarmaya çalışacağız.

İşbu Gizlilik Politikasını kabul ederek, içeriğini ve BİJUMARKET’in Şartlar ve Koşulları’nı, Çerez Politikası’nı ve bu Gizlilik Politikası’nda başvurulan diğer tüm dokümanları okuduğunuzu, anladığınızı ve serbest iradenizle kabul ettiğinizi bildirmektesiniz. Bu nedenle bilgilerinize ilişkin görüşlerimizi ve uygulamalarımızı ve bunları işleme şeklimizi anlamak için  aşağıdaki içeriği dikkatlice okumanızı rica ederiz.

İşbu Politika, BİJUMARKET  tarafından edinilen çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer tüm bireylere ait kişisel verilerin hukuka uygun bir biçimde işlendiğinden, ilgili Kanun ve diğer tüm yasal gerekliliklere uyulduğundan ve BİJUMARKET ‘in iç işleyişinin dürüstlük kurallarına ve hukuka uygunluğu sağlamak için periyodik olarak denetlendiğinden emin olmak için gerekli prosedürün takibi amacıyla hazırlanmıştır. Tarafımızca işbu politikaya tam bir özenle uyulacağını özellikle belirtiriz

.

Gizlilikle ilgili tüm soru veya sorunlarınız veya tarafımıza sağladığınız kişisel bilgilerinizle ilgili merak ettiğiniz konular için BİJUMARKET ile dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz. İletişim konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen “İletişim Bilgileri” bölümüne başvurunuz..

2.TANIMLAR

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamını taşımakta olup; bu çerçevede, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik numarası, pasaport numarası, görüntü ve ses kayıtları, e-mail adresi gibi bilgiler bu tanım kapsamında sayılmaktadır.

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem işleme faaliyeti olarak varsayılacaktır.

2.2. Veri Sorumlusu :  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi olan BİJUMARKET’i ifade eder.BİJUMARKET bilgilerinizi korumakla görevlidir.

Ayrıca, internet sitesi (çerezler vasıtası ile) ve hizmetler ( STYLİSH KLUP klup vs. gibi  ) çerçevesinde temin edilen verilerinizi işlemeye yönelik amaç ve vasıtaları belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olacaktır.

2.3. Özel Nitelikli / Hassas Kişisel Veri: Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir. Hassas veriler sadece sıkı şartlar altında işlenebilirler ve işlenmesi genellikle veri sahibinin açık rızasını gerektirmektedir.

2.4. Veri İlgilisi veya Sahipleri: Kişisel Verileri çalışanlar dahil tüm gerçek kişileri kapsamaktadır. Veri sahibi Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de ikamet etmek zorunda değildir. Tüm veri sahipleri, kendi kişisel verilerine ilişkin yasal haklara sahiptir.

2.5. Veri İşleyen: Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve onun adına veri işleyen herhangi bir kişidir. Veri sorumlusunun çalışanlar bu tanımın dışındadır, ancak uygulanabilir olması halinde, BİJUMARKET adına kişisel veri işleyen tedarikçiler, iş ortakları ve diğer üçüncü kişiler bu tanıma dahil edilebilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AŞAĞIDAKİ İLKELERE UYULMASI ZORUNLUDUR:
 2. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 3. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 4. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

 

 1. NE TÜR KİŞİSEL VERİLER TOPLANMAKTADIR?

Amacımız  mağazalarımızı ve internet sitemizi ziyaret eden herkesin gizliliğini  etik ve yasal her türlü gerekliliğe uygun olarak  korumaktır. Bu nedenle bilgileri toplama ve depolama şeklimiz, internet sitemizin ve ilgili hizmetlerimizin kullanılma biçimlerine bağlı ve bununla sınırlıdır..

4.1. Mağazalarımızdaki satış hizmetleri sırasında toplanan veriler:

Yasal yükümlülüklerimizden biri olan fatura düzenleme işlenmelerini gerçekleştirirken sizlerden temin etmekte olduğumuz ad, soyad, adres, T.C. Kimlik Numarası ,vergi dairesi ve vergi numarası ( gerekli ise ) gibi veriler tarafımızca yine gerekli muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilmesi adına tarafımızca işlenmektedir.

 

 4.2. Karşılıklı iletişim yoluyla toplanan veriler :İnternet sitemizde, sitemizi iyileştirmek, daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli kılmak amacıyla birbirinden farklı teknolojiler kullanılabilir. Söz konusu teknolojilerin kullanımı, verilerin tarafımızca veya adımıza hareket eden üçüncü taraflarca otomatik olarak toplanmasına yol açabilir. Çerezler, flash çerezler ve web analizleri bu teknolojilere örnek olarak verilebilir.İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, veriler tarayıcınızdan sunucumuza gönderilir. Veriler tarafımızca veya adımıza hareket eden üçüncü taraflarca otomatik olarak toplanır ve depolanır. 

 

4.2.1. Sistem yönetimi ve iç pazarlama analizi ve toplu bilgi raporları için  kullanıcılarımızın tarama eylemleri ve kalıplarına ilişkin istatistiksel verilerdir.Bu veriler özellikle,ziyaretçinin IP adresi,ziyaret tarihi ve saati, Referans URL , site içinde ziyaret edilen sayfalar ve  kullanılan tarayıcıya ilişkin bilgiler şeklindedir.

 

4.2.2. Çerezler : İnternet sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla  çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikamızı okumanızı rica ederiz.

 

4.3. Tarafınızdan sağlanan veriler : Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içermektedir. . Bu kapsamda olmak üzere ve  burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiş bilgileri içermektedir:

 • Şahsınıza ait sizi tanımlayan kişisel veriler, öncelikle isim ve soyadınız, fatura adresiniz,fatura için gerekmesi halinde vergi numarası veya TC kimlik numarası ,vergi dairesi , doğum tarihiniz, telefon numaranız, faks numaranız, e-posta adresiniz, kredi ve banka kartı bilgileriniz dahil olmak kaydıyla adınız ve iletişim bilgileriniz. Başka bir kişinin herhangi bir kişisel verisini sağlıyorsanız, bu bilgileri bizimle paylaşma hakkınız olduğundan emin olmalısınız. Aksi halde her türlü sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu hatırlatırız.
 • BİJUMARKET , STYLİSH ACCESSORİES veya BİJUMARKET’in sahip olduğu başka bir markanın internet sitesi veya hizmetine üye olmak için kayıt sırasında verilen bilgiler,
 • BİJUMARKET ‘in sponsorluğundaki bir promosyona girerken verdiğiniz bilgiler,
 • Facebook , İnstagram yada benzeri üçüncü kişiler üzerinden sağladığınız bilgiler,
 • Hizmetlerimizi kullanarak sitemize yüklediğiniz veya sitemiz üzerinden paylaştığınız bilgiler,
 • Çevrimiçi profil oluşturmanız halinde burada  depolanan tercihler ve ilgi alanları.
 • Ürün istek Listesi veya kendi tasarımınızı oluşturduğunuz sırada verilen bilgiler

Bahsi geçen her türlü bilginin tarafınızca  özgür iradeyle sağladığınızı kabul edilmektedir.İşbu  bilgileri bu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanacağımızı bildiririz.. Kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman düzeltebilir veya daha fazla işlenmesine itiraz edebilirsiniz .

 1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, Mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. BİJUMARKET’ten mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi),BİJUMARKET faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, BİJUMARKET tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

Yine yukarıda sayılanların dışında BİJUMARKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, BİJUMARKET’den satın aldığınız ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum , eğitim , meslek ,takı tercihleri veri ve  görüntü özellikleri,  BİJUMARKET tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz de rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.AYRICA;

5.1. Sizlere ilişkin ; ad, soyad, adres, e-mail, cep tel, ev tel, iş tel, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, medeni durum, meslek, evlilik tarihi, eş adı, eş doğum tarihi, eğitim durumu, takip edilen medya, sosyal medya, telefon markası, tuttuğu takıma ilişkin veriler ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir. Söz konusu Kişisel Veriler, satış tarihçesi oluşturmak, fatura oluşturmak, , üyelik hesabına sadakat kartını tanımlamak, sadakat kartı veya basılı iletişim materyalleri iletmek, ürünü teslim etmek, e-fatura göndermek, newsletter göndermek, pazarlama iletişimi yapmak, müşteri analizi yapmak,karşılıklı iletişim ve sadakati artırmak, özel üretim yapmak ve benzeri amaçlar ile işlenmektedir.

     Yine ,aramızdaki sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yürütebilmek ve yerine getirebilmek,internet sitemiz kaynaklı içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili biçimde sunulmasını sağlamak, ürünlerimize ilişkin bir soruları cevaplandırmak ve isteklerinizi yerine getirmek, size en yakın   mağazayı bulmanıza yardımcı olmak, ve/veya size müşteri hizmetleri sağlamak, kimliğinizi doğrulamak ve bize yönelteceğiniz  herhangi bir soruyu yanıtlamak ,hizmetimizdeki değişiklikleri, şartlar, koşullar, politikalardaki değişiklikleri ve/veya diğer idari bilgileri bildirmek,internet sitesi veya servislerinin bir üyesi olarak size avantajlar ve hizmetler sunmak, çekiliş , kampanya ve benzer promosyonlara katılmanıza izin vermek ve bu etkinlikleri yönetmek, Kayıtlarımızı ve /veya üyeliğinizi  yönetmek ve korumak,internet sitemizdeki içeriği sizin için özelleştirmek ve size özel teklifler sunmak,her türlü kötüye kullanımı ve suç teşkil edebilecek eylemleri önlemek veya tespit etmek gibi  amaçlar  ( bunlarla sınırlı olmamak üzere ) doğrultusunda kullanabilecek olduğumuzu belirtiriz

5.2.Açık onay vermeniz halinde ve pazarlama, reklam ve fikir araştırması amacıyla,  tarafımıza verdiğiniz iletişim bilgileri (örn. posta, e-posta, SMS, telefon veya diğer herhangi bir elektronik araç) üzerinden sizinle iletişim kurabiliriz.

            Bu iletişim Stylish Accessories veya diğer BİJUMARKET marka ve ürünlerinin, e-ticaret faaliyetleri, özel teklifler, promosyonlar, lokal mağaza açılışları veya  mağaza etkinlikleri ile ilgili bilgileri içerebilir. Sizinle özel olarak ilgilendiğiniz bilgi ve ürünler konusunda iletişim kurabilmemiz için (burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla) STYLİSH ACCESSORİES’in ve/veya BİJUMARKET’in diğer markalarının  fiziksel mağazalarındaki alışveriş davranışlarınız, klüp üyelik programlarımızdan yararlanmanız, ürünlere ilişkin beğeni ve eleştirileriniz, müşteri hizmetlerimizle iletişim geçmişiniz, bülten tıklamalarınız/açma sonuçlarınız, sitedeki gezinme davranışınız , abone olduğunuz bülten türleri, promosyonlara veya etkinliklere katılımınız, karşılıklı iletişiminiz birlikte değerlendirilerek  analiz edilecek ve kullanılacaktır. Bu nedenle , daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi pazarlama, reklam ve fikir araştırması amacıyla kullanabiliriz. Gerek KVKK’dan gerekse işbu Gizlilik Politikası’ndan kaynaklanan “ONAYINIZI GERİ ALMA  ve kişisel  bilgilerinizi düzenleme “  hakkınız saklıdır..

 

5.3. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ; İçerik, A/B Testi ve ürün tarama analitikleri, trafik kaynağı analitikleri, dahili arama analitikleri,satın alma analitikleri,araç analitikleri,pazarlama yeniden hedefleme şeklindeki kişisel verileriniz işlenebilecektir.Tarafınızca sağlanan kişisel verilerin işlenme süresi, ilgili amacın  gerçekleştirilmesi için gerekli olan süreyle sınırlıdır.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA ŞEKLİMİZ :

İşbu sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5(2)(c)(ç) maddeleri gereği BİJUMARKET olarak kişisel verilerinizi; mağazalarımızda bulunan ekipmanlar aracılığıyla, satış danışmanlarımıza beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi ya da internet sitemiz üzerinden yaptığınız alışverişin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit veya mobil nitelikteki internet sitemizin  kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, mağaza ve internet sitemiz üzerindeki her türlü işlem, anket , kayıt ve edimsel işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi yöntemlerle toplamaktayız.

 

 

 6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler: Şirketimiz BİJUMARKET tarafından Stylish Accessories ve/veya  diğer markalar altında sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak “ en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlamak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapma ve yine grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.

6.2. Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanız talep edilecektir.Kişisel verileriniz kişisel veri işleme faaliyetlerine ve ticari iletişime ilişkin olarak vereceğiniz AÇIK RIZA hukuki dayanağına bağlı olarak toplanacaktır..Bu durumda, mağazamızda uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Dijital ortamda( SMS, ELEKTRONİK POSTA, MOBIL PUSH NOTIFICATION ve diğer) bilginize sunulan elektronik iletişim izin metni ve kişisel verilerin işlenmesi politikasını değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, sadece size özel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş, siz dışında hiç kimse tarafından bilinmeyen şifreyi, satış temsilcisine bildirmeniz durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AÇIKLANMASI

Temel prensiplerimizden biri, verilerinize özenle ve gizlilikle davranmaktır. Verilerinizi, açık rızanız olmadan bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler dışında herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımızı belirtiriz.. Bununla birlikte ilgili yasada  açıkça öngörülen hallerin varlığı halinde  ( KVKK mad.8/2b ve 8/3  ) veya diğer istisnai hallerin söz konusu olması halnde verileriniz üçüncü kişilere açık rıza olmaksızın açıklanabilecektir.

KVKK 28. Maddesi uyarınca öngörüldüğü üzere, Kanun’un uygulanmayacağı aşağıdaki hallerde, işbu Politika da uygulanmayacaktır:

 • Kişisel Verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi;
 • Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi;
 • Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi;
 • Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi;
 • Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. Aydınlatma yükümlülüğü hariç olmak üzere, Veri Sahipleri aşağıdaki istisnaların birinin varlığı halinde Kanun ve işbu Politika’da düzenlenen haklarını kullanamayacaktır:
 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması;
 • Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş Kişisel Verilerin işlenmesi; – Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması;
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

     BİJUMARKET’in faaliyetin yerine getirilmesi için zorunlu gördüğü hallerde belirli hizmet sağlayıcılar ve veri işleyenler gerekli desteğin verilmesi adına kullanılabilecektir. Üçüncü kişiler tarafından temin edilecek hizmetler bunlarla sınırlı olmamak üzere hosting ve bakım hizmetleri, analiz hizmetleri, e-posta mesajlaşma hizmetleri ödeme işlemlerinin yürütülmesi, ödeme gücü kontrolü gibi hizmetleri içerebilecektir. Söz konusu üçüncü kişilerin , ilgili hizmetleri sunması için gerekli olan  kişisel verilere erişim zorunlu olarak  BİJUMARKET tarafından sağlanabilecektir. Hizmet sağlayıcıları ve veri işleyenlerin, söz konusu bilgileri GİZLİ TUTMA yükümlülükleri olup sözleşmesel olarak sorumlu tutulacaklardır.. Sözleşmeye bağlı olarak verileri farklı bir şekilde kullanamayacakları gibi işbu verilerin güvenliği adına gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Faaliyetlerin yerine getirilmesi için hizmet temin eden veri işleyenlerin yurtdışında mukim bir şirket olması halinde işbu veriler ancak  tarafınızdan  bu kapsamda alacağımız açık rıza çerçevesinde aktarılacaktır.

Önemle belirtiriz ki, BİJUMARKET /STYLİSH ACCESSORİES  ile karşılıklı iletişiminiz nedeniyle hesabınız üzerinden gönderdiğiniz veya açıkladığınız tüm bilgilerin (örneğin gönderdiğiniz fotoğraflar, öyküler, yorumlar ve videolarda bulunan kişisel veriler) kamusal bilgi haline geleceğini ve internet sitesi ziyaretçilerine ve genel anlamda kamuya açık hale gelecektir.

Mağazalarımız, web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Mahkeme kararlarını yerine getirmek amacıyla Mahkemelere ve faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURUDA BULUNMA
 2. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  II. Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve verilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  III. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma ve söz konusu bilgilerin yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
  IV. Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep etme,
  V. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
  VI.Kişisel verilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlara itiraz etme .

VII. Verilerinizin yasal olmayan yollarla işlenmesinin sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme haklarını kullanmaya haiz olduğunuzu belirtmek isteriz

.

8.1. KVKK madde 7 uyarınca ,  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi mümkündür

 (a)      Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına         rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler         resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya              anonim  hâle getirilir.

(b)       Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer          kanunlarda yer alan hükümler saklıdır

(c)       Kişisel Verileri Anonim Hale Getrilmesi; kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek        dahi     hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle     ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.            Anonimleştirme için kullanılan           Prosedürler;

            c-1)Maskeleme : Kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti   içerisinden      çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

           c-2)Toplulaştırma: Bir çok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle             ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

            c-3)Veri Türetme :Kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturularak kişisel     verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

            c-4)Veri Karma :Kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler       arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

Bu yasal düzenleme gereği STYLİSH ACCESSORİES ve/veya başkaca BİJUMARKET markalarına ait  ( KLUP ) üyeliğinden ayrılmak veya kullanıcı hesaplarını silme haklarına da sahip bulunmaktasınız. Verilerinizi toplamak için kullandığımız form üzerinde belirli kutuları işaretlemeyerek, bu tür bir kullanıma onayınızı vermemeyi seçebilirsiniz yada  dilediğiniz herhangi bir zamanda, işbu Gizlilik Politikasının sonunda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden  bizimle yazılı olarak iletişim kurarak  üyelikten ayrılabilirveya hesaplarınızı silebilirsiniz.

Sitemiz zaman zaman partner ağlarımızın internet sitelerine/internet sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bu internet sitelerinden herhangi birine giden bir bağlantıyı tıkladığınız takdirde, bu internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik politikalarının bulunduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle, bağlantılı  internet sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce bu politikaları kontrol etmenizi önemle rica ederiz.

8.2. Abonelikten  Ayrılma Hakki : STYLİSH ACCESSORİES, BİJUMARKET ve/veya sahip olduğu diğer markalarının size gönderdiği ve bir bültenin veya pazarlama içeriğinin yer aldığı e-posta mesajlarını yada başkaca  herhangi bir e-posta mesajını almak istemiyorsanız, söz konusu abonelikten ayrılma linkine tıklayabilir ve size gelecekte yapacağımız gönderimleri durdurabilirsiniz.

     Normal posta, e-posta, SMS, telefon veya diğer herhangi bir elektronik araç yoluyla yapılacak gönderimler dahil olmak kaydıyla, promosyon bilgi ve tekliflerini alma onayınızı genel olarak geri çekmek istiyorsanız, dilediğiniz zaman  “veri koruma” başlıklı bir mektup yazarak işbu Gizlilik Politikası’nın sonunda belirtilen iletişim bilgileri vasıtası ile talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Kimliğiniz hakkında herhangi bir tereddütlümüz olduğu takdirde, sizden (örneğin kimliğinizin bir kopyasını göndererek) kendinizi tanıtmanızı isteyebiliriz. Bu işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

9.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

BİJUMARKET /STYLİSH ACCESSORİES aşağıda belirtilen veri işleme faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak ve herhalde mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreyi takip eden ilk imha tarihine kadar muhafaza edilecektir.

 

10.KİŞİSEL VERİLERİN güvenliği ve veri bütünlüğü

 

BİJUMARKET , kişisel verilerinizin, özellikle işleme süreci verilerin bir ağ üzerinden iletimini içerdiğinde yanlışlıkla veya kanuna aykırı şekilde tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz kullanımı, ifşa edilmesi, erişilmesi ve diğer tüm kanuna aykırı işleme faaliyetleri ve amacı dışında kullanılmasına karşı korumak için uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

BİJUMARKET kişisel bilgileri toplamak için BİJUMARKET  adına hareket edecek üçüncü kişilerle  iş ortaklığı yapabilir .. Bu gibi durumlarda söz konusu üçüncü kişiler gizlilik anlaşmalarına tabi olacak ve BİJUMARKETin  Gizlilik Politikası’na tam uyum sağlama konusundaki talimatlarına uyacaktır. İnternet sitemiz üzerinden STYLİSH ACCESSORİES yada başkaca BİJUMARKET markalarına ait  klüp üyeliği çerçevesinde sizlere bir şifre sağlanması halinde bu şifreyi gizli tutmak sizlerin sorumluluğundadır. Şifrenizi hiç kimse ile paylaşmamanızı rica ederiz.

10.1. Kişisel bilgilerinize erişim : Kişisel bilgilerinize …………………adresindeki hesabınıza oturum açarak ve ilgili siteye giriş yaparak erişebilirsiniz.”Profilim” linkine tıklayarak kişisel bilgilerinize erişebilirsiniz gerektiğinde değiştirebilirsiniz. Bize verdiğiniz herhangi bir bilgide değişiklik meydana geldiği takdirde (örn. e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz değiştiğinde) veya bizdeki kaydınızı iptal etmek istediğinizde bu değişikliği, bilgilerinizi “Profilim” sayfası üzerinden düzenleyebilirsiniz. Sorularınız için lütfen bizimle işbu Gizlilik Politikası’nın sonunda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçiniz.

 

11.GİZLİLİK Politikasında GÜNCELLEMELER

Yasal zorunluluklar  ve etik anlayışımız gereği  gizlilik ve veri korumanın temel ilkelerine bağlı kalmak bizim için asıldır. Bu esastan hareketle  , internetle ilgili yeni gelişmeler ve yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak amacıyla zaman zaman değişilklikler olabilecektir. Gizlilik Politikamızda yapılacak değişiklikler ve  Gizlilik Politikamızın güncel  sürümü, internet sitemizde ilan edilecektir ve tarafınıza bilgisi ulaştırılacaktır..

12.İletişim Bilgileri

       Gerek KVK Kanununun 14. maddesine göre şikayet hakkının kullanılması için gerekse kişisel verilerinizin işlenmesi veya Gizlilik Politikamıza, İnternet sitesi (çerezler vasıtası ile) ve hizmetler çerçevesinde temin edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ve gerekse her türlü  her türlü soru ve başvurunuz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz,

     BİJUMARKET Bijuteri  ve Hediyelik Eşya

       Adres :

     Telefon:

     Mail: